streda 18. marca 2015

Berlín volá


Na blogu "galéria" som sa v minulosti už viac krát zmienil o arteterapii, čiže o druhu psychoterapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov duševne, telesne alebo sociálne narušených jedincov. Arteterapia znamená liečbu výtvarným umením. Výsledný artefakt sa nehodnotí z estetického hľadiska, dôležitý je skôr proces tvorby, obsah a výpovedná hodnota. Dôležitým aspektom je podpora tvorivých schopností. Cieľom arteterapie nie je vytvoriť umelecké dielo, ale rozvíjať tvorivosť a spontánny prejav, komunikovať neverbálnymi cestami.

pozri napr.:

http://ceruzouafarbou.blogspot.sk/2011/01/r-t-e.html
http://ceruzouafarbou.blogspot.sk/2010/10/arte.html


Popri arteterapeutických aktivitách v ateliéri som sa v poslednom čase v mojej práci pripojil aj ku nášmu divadlu - ako technik, zvukár a "člen kreatívneho tímu". Zameranie a hlavná náplň divadelného súboru je v dramaterapeutickom procese s mentálne hendikepovanými dospelými ľudmi. Dramatoterapia je metóda využívajúca rôzne formy hrania divadla – psychodrámu, sociodrámu, bábkové divadlo, rolové hry, pantomímu, etudy. Využíva sa pri integrovaní detí aj dospelých s telesným, ale aj duševným postihnutím. Cez hranie rolí si môžu efektívne riešiť problémy, rozvíjať sociálne cítenie, tvorivosť, prehlbovať spoluprácu, vzájomné vzťahy v skupine, uľahčovať pochopenie druhých.

Spočiatku som prisľúbil pomoc pri zvučení jednej hry, ktorá bola nakoniec veľmi pozitívne prijatá nielen laickou, ale aj divadelnou odbornou verejnosťou, mala viacero repríz a získala ocenenia na divadlnom poli.


Ocenenia hry "hľADÁM ťa EVA" na súťažiach amatérskych divadiel v roku 2013:

Pezinok – malá krajská žatva „Divadelné konfrontácie“ – 1. miesto
Levoča – celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla „EXIT“ – 1. miesto
Martin – 91. ročník súťaží slovenských divadelných súborov „Scénická žatva“


Takže z jedného zvučnenia nakoniec vzišlo putovanie po Slovensku. Zo Senca do Pezinku, Levoče a Martina. Hrali sme aj v bratislavskom kultúrnom priestore A4, či Divadle Aréna. Neskôr som sa v rámci spolupráce s divadlom zúčastnil aj medzinárodného workshopu s názvom „Dramatoterapia v muzikotearpii“, ktorý viedol lektor a muzikoterapeut Mgr. Matěj Lipský. Workshop bol súčasťou medzinárodného projektu.
Tematické zameranie workshopu bolo venované využitiu psychoterapeutických metód v súčinnosti s hudbou. Predmetom jednotlivých aktivít bolo využitie rôznych možností terapeutického pôsobenia hudby a divadla. Workshop sa konal v priestoroch V-klubu na Nám. SNP v Bratislave.

Matěj Lipský je zaujímavý chlapík, ktorý kedysi hrával v metalových/rockových/HC kapelách a momentálne sa venuje najmä muzikoterapii.
Tu je rozhovor staršieho dáta pre metalový web-zin ABYSS:

http://www.abysszine.com/rozhovory/2006011001-matej-lipsky/


S divadlom aktuálne máme pred sebou cestu do Berlína, kde predstavíme novú hru. Má názov „JA NO“sa pohráva s viacvýznamovosťou tohto slova, ktoré sa autori snažili pretaviť aj na samotné javisko. Na jednej strane ide významovo o meno, na strane druhej o jednoduchého človeka, ktorý sprevádza celé dejiny ľudstva. Po rozdelení slova JANO vznikne zámeno JA (ktorým označujeme samého seba) a spojka, resp. nespisovné vyjadrenie súhlasu NO. JA/NO môžeme tiež vnímať ako Áno/Nie – čiže rozpor v každom z nás, v konaní, spracovaní našich vlastných protichodných pocitov, vyrovnávaní sa s protichodnými vplyvmi, tlakmi okolia. Celé predstavenie využíva iba repertoár tohto slova a jeho významov.


Mimochodom o Berlíne bol jeden z prvých príspevkov na blogu MUZIKA KOMUNIKA.

http://muzika-komunika.blogspot.sk/2009/08/berlin.html

Je to mesto kultúry v tom pravom slova zmysle a je fajn, že tam môžme s divadlom zahrať. Budeme hrať v priestore s názvom ALTE PUMPE.http://www.altepumpe.de/de/index.htmlNa záver niekoľko fotiek z mojej ostatnej návštevy Berlína:

Kostol cisára Wilhelma, ktorý bol zničený počas Druhej svetovej vojny, so súčasnou modernou prístavbou

Pri (v) pamätníku Holokaustu

Ja s bráchomTak uvidíme, čo prinesie najbližšia návšteva tohto mesta.Mišo
streda 11. marca 2015

Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965 – 1989 na Slovensku)


Nedávno vyšla nová kniha o slovenskom umení. Venuje sa umeniu akcie, happeningu, performance. Čiže nie ceruzou a farbou, ale činom a skutkom. Ulica ako priestor pre umenie či javisko pre kontakt s (často nepripraveným) divákom.

"Kniha sa venuje umeleckým akciám realizovaným v mestskom priestore v rokoch 1965-1989 na Slovensku. Zameriava sa na analýzu a kontextualizáciu akcií (happeningov, performancií, eventov) v rámci stredoeurópskeho, ale aj širšieho euro-amerického priestoru. Úlohou publikácie je bližšie interpretovať vybrané akcie, založené na situačnom a aktivizačnom charaktere alebo spoluúčasti diváka vo vymedzenom časovom období. Mesto ako spoločenský, kontaktný a komunikačný priestor vybrané akcie posúva k špecifickým významovým konotáciám (sociálnym, politickým, aktivizujúcim, poetizujúcim ai.). Kniha je po úvodných metodologických a historicko-analytických kapitolách členená do štyroch hlavných kapitol. Popri analýze procesuálnych a poetickejších variant (Prechádzka ako umelecká aktivita) sa publikácia zameriava na akciu ako formu slávnosti či naopak; banálnej, nenápadnej aktivity (Akcia ako slávnosť a skutočnosť). Predposledná časť sleduje hravé aspekty umenia akcie (Akcia ako forma hry) a záverečná kapitola sa zameriava na osobné autorské intervencie do verejného priestoru (Intervencia, situácia, živá plastika). Záver predstavuje súhrnné pomenovanie špecifických vlastností, ktoré sú pre akčné a situačné umenie v mestskom priestore na Slovensku charakteristické vzhľadom k spoločensko-politickým i kultúrno-geografickým špecifikám..."

pozri aj:

http://www.artalk.cz/2015/02/18/ts-jan-kralovic-teritorium-ulica/


Mišo